Polityka Prywatności

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 1. Do wiadomości użytkownika
Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych u naszych Klientów, ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników naszych serwisów internetowych.
Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przezujemy Państwu istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe w prowadzonych serwisach internetowych.
 1. Kto jest Administratorem danych?
Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest, Spółka TS Patrol Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 219 A, 03 – 120 Warszawa.
Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:
 • możesz zadzwonić: (22) 300 20 65
 • napisać e-maila: biuro@tspatrol.pl
 • wysłać list na adres: ul. Modlińska 219 A, 03 – 120 Warszawa.
 1. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?
Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: iod@tspatrol.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres TS Patrol Sp. z o. o.,
ul. ul. Modlińska 219 A, 03 – 120 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:
Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP Użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail, telefonicznej lub za pomocą komunikatora udostępnionego przez Operatora platformy społecznościowej.  Możemy również, w sytuacji przetwarzania danych na fanpage firmowym przetwarzać wizerunek oraz adres zamieszkania Użytkownika.  
Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Użytkownika.
 
 1. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?
Strona www
Przetwarzamy przede wszystkim:
 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, mogące dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;
 • w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu przez podany na stronie formularz kontaktowy, gdzie abyśmy mogli odpowiedzieć musimy wiedzieć z kim korespondujemy oraz na jaki adres mamy wysłać odpowiedź;
 • w celu zamówienia kontaktu telefonicznego, przecież nie możemy tego wykluczyć, że przez formularz kontaktowy poprosicie nas o odzwonienie na podany numer lub
 • możecie Sami zadzwonić na wskazane na stronie numery, gdzie Wasz numer zapisze się w naszej książce telefonicznej;
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z naszego prawnego interesu.
Fanpage
Przetwarzamy przede wszystkim:
 • w celu marketingu własnych produktów i usług w szczególności umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych
  w szczególności o promocjach, usługach, konkursach prowadzonych przez Administratora,
 • statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcje marketingowe np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp.,
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z Naszego prawnego interesu.
 
 1. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?
Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.
 1. Strona www
 1. Zapytanie (formularz kontaktowy):
Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania nie dłużej jednak niż 6 miesięcy bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw na przetwarzanie. Jednakże, jeśli przysłane zapytanie dotyczy przedstawienia oferty handlowej, a na jej podstawie nawiążemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej
i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową
i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.
 
 1. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy):
Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 1 miesiąc), chyba, że dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową, wówczas okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.
 1. Statystki (serwis):
Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego?, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony.
 1. Obrona i dochodzenie roszczeń:
Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 1. Fanpage
 1. Marketing własnych produktów i usług:
Przez okres aktywności Użytkownika na fanpage lub do czasu zamknięcia fanpage.
 1. Statystyki
Przez okres prowadzenia fanpage.
 1. Obrona i dochodzenie roszczeń:
Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
Ważne - obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na naszych użytkowników.
 1. Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?
Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.
 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Marketing własnych produktów i usług - nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Statystki (serwis) – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący właściwego zarządzania serwisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Obrona i dochodzenie roszczeń – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący obrony lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) lub gdy do przetwarzania danych obligują nas przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?
Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.
 1. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?
Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników naszych serwisów, za wyjątkiem sytuacji,
w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
Kiedy przekażemy dane osobowe?
Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.
Możemy, gdy w związku z prowadzoną działalnością udostępnienie danych wprost wynika
z przepisów prawa - udostępnienie danych osobowych w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości, a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.
Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 1. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.
Masz prawo:
 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Jak możesz zrealizować swoje prawa?
Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się 
z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz Prawa_osob_fizycznych.pdf
Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.
 1. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać
Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.
Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe w związku
z udostępnionymi serwisami internetowymi. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.
Obecnie, polityka prywatności dotyczy:
Strony: www.tspatrol.pl
Fanpage: Facebook TS Patrol
 
Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:
 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.
Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?
Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.
Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?
Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.