SZKOLENIA

 

   Do „TS Patrol” Konsorcjum Firm zaliczamy także Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony T.S. PATROL II Sp. z o.o.
Głównym celem Placówki jest umożliwienie uzyskania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji   zawodowych przez osoby, które spełniają wymogi ustawowe.
Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o oświacie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 
Zależnie od potrzeb placówka może kształcić w formach stacjonarnych zaocznych w systemie dziennym, wieczorowym, samokształcenia kierowanego lub systemie mieszanym.
Podstawowymi formami kształcenia w Placówce są kursy, szkolenia, seminaria, staże, praktyki, samokształcenie kierowane i inne zależnie od potrzeb.
Placówka realizuje następujące kierunki kształcenia:

- kursy na stewardów;
- kursy dla kandydatów na członków służb porządkowych i informacyjnych na imprezach masowych;
- kursy dla kandydatów na kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych;
- kursy dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
- kursy dokształcające dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
- kursy na licencje detektywa;
- kursy i szkolenia z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa;
- kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Ukończenie danej formy kształcenia potwierdza odpowiednio:
-   dyplom,
-   świadectwo,
-   zaświadczenie,
wydane odpowiednio według wzorów i zasad określonych w przepisach szczegółowych
 
 
W celu uzyskania szczegółów prosimy skorzystać z zakładki „KONTAKT”